fbpx

Инжењерски менаџмент

Мастер академске студије

Основна сврха овог студијског програма мастер академских студија јесте образовање студената за професију менаџера у складу са потребама друштва и треба да омогући студентима сврсисходно повезивање техничких знања са економским критеријумима успешности, ефикасним коришћењем свих расположивих ресурса и стално унапређење квалитета свих пословних процеса како би их оспособили за преузимање  руководеће позиције у пракси.  Циљ студијског програма је постизање компетенција и академских вештина за област инжењерског менаџмента.

Исход процеса учења је проширивање и продубљивање знања која су студенти стекли на основним студијама, као и оспособљавање студената за трајно усвајање нових знања и технологија, потребних за решавање проблема из најсложенијих подручја инжењерског менаџмента. Осим тога, студирањем се развијају и менаџерске вештине, затим способности структурног и креативног размишљања које води делотворној методологији рада и развоја организације, способност самосталног и тимског рада, као и способности доношења пословних одлука на свим нивоима одлучивања.

Током похађања овог студијског програм се унапређује вештине управљања, знања, способности и вештине кандидата за решавање сложених управљачких проблема и њохову примену у реалним условима савременог половања.

Напуштањем традиционалних хијерархијских, функционално оријентисаних великих предузећа, појавом нових форми организационих структура расту захтеви за стручњацима ширег образовања, који би поред стручног знања морали имати флексибилност и креативност, мотивацију, кооперативност, способност за тимски рад.

Дефинисани су следећи циљеви програма:
• оспособити студенте за самосталан рад у пракси, развити способност студената за самостално обављање најодговорнијих пословних активности,
• образовати студенте и оспособити за ефикасно планирање, организовање, вођење и контролу у предузећима и другим организацијама у сагласности са окружењем,
• оспособити студенте на нивоу разумевање и на  нивоу знања за спровођење научно стручног рада познавањем политичког, економског, социјалног, правног и културног окружења у оквиру којег послују предузећа у земљи и свету,
• оспособити студенте за системски прилаз проучавању теоријских и практичних аспеката креације, имплементације, трансфера и примене савремених техничко-технолошких, информационих и економских решења,
• оспособити студенте за примену стечених знања и вештина у пракси и стално иновирање тог знања заснованог изучавању и примени савремених тековина науке и технологије у практично свим основним и граничним областима,
• оспособити студенте за идентификацију, анализу и решавање различитих проблема у предузећу, уз коришћење одговарајућих аналитичких метода и техника,
• оспособити студенте за примену нових метода планирања, организовања, вођења и контроле у пословним процесима и системима, као и вредновање њихове примене.

Процеси глобализације, даљи развој и преструктуирање индустрије, подржани динамичким напретком информатичке технологије проузрокује потребу за стручњацима из области инжењерског менаџмента, са посебно израженом техничко-технолошком и информатичком едукативном основом, уз адекватну укомпонованост психосоциолошких и економских садржаја; поред стручне компетенције инжењер будућности треба да има методичке, рачунарске и социјалне компетенције.

Студијски програм је конципиран тако да је обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне. Усмереност на тржиште постаје данас најзначајнији чинилац осигурања егзистенције предузећа. Ради опстанка предузећа на турбулентном светском тржишту потребно је стално прилагођавање у складу са глобалним трендовима: висок квалитет производа и услуга, скраћење времена трајања производног циклуса и  скраћење времена испоруке, снижење цена и повећање конкурентности производа и производње. У циљу задовољавања наведених захтева потребно је перманентно уводити стручњаке који имају савремена знања и занимања, односно организовати интердисциплинарне инжењерске студије.

Kompetencije

Савладавањем студијског програма мастер академских студија Инжењерски менаџмент студент стиче следеће опште способности:

 • високоразвијене вештине комуницирања – усмено и писмено;
 • критичко и самокритичко мишљење и приступ у процесу решавања проблема и вредновања понуђених решења;
 • способност активне примене ИКТ;
 • комуникација и сарадња у тимском раду, као и са различитим актерима из друштвеног ужег и међународног окружења;
 • презентација резултата истраживања на одговарајући, свима разумљив и доступан начин;
 • капацитет за учење током читавог живота;
 • вредновања и самовредновања наставног процеса и исхода учења;
 • свест о релевантним правним, моралним, етичким и друштвеним нормама;
 • самоорганизација и организовање времена;
 • одлучност и одговорност у доношењу одлука и ефикасност у спровођењу процедура.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • влада знањима из инжењерског менаџмента, посебно знањима о организовању производње и пословања,
 • поседује способност да имплементирају најсавременија решења научног и технолошког развоја,  као и да врше трансфер технологија непосредно у производњу,
 • поседује способност повезивања основних теоријских знања из различитих области са њиховом практичном применом, односно да поседује компетенције за примену стечених знања и вештина у пракси и стално иновирање тих знања,
 • влада релевантним знањима за имплементацију производних и информационо комуникационих технологија, поседује способност за тимски рад, за мотивацију сарадника, кооперативност,
 • поседује знања и способности за развојно истраживачки рад и одговорно креирање стратешких пројекта, као и да је оспособљен за вођење сложених пројеката изградње и развоја пословних система, способност да наставе своје даље образовање.

Компетенције студената у смислу остваривања својих права на даље образовање и могућност запошљавања и остваривања права на рад су:

 • приступ даљем студирању – право на даље образовање и усавршавање;
 • упис на специјалистичке академске студије;
 • упис на докторске студије.

Програм наставе

Предмети који су обухваћени студијским програмом су приказани у табели (по години студија и семестру) са припадајућим ЕСПБ (Европски систем преноса бодова) бодовима.

1. година
1. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
1 Управљање пословним процесима 8
2 Интегрисани системи менаџмента 8
3 Пројектовање информационих система 7
4 Предмет изборног блока 1: 7
4.1 Савремене пословне комуникације
4.2 Дигитални маркетинг
2. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
5 Предмет изборног блока 2: 7
5.1 Управљање преузетничким подухватом
5.2 Организациони дизајн
6 Студијски истраживачки рад у инжењерском менаџменту 8
7 Стручна пракса 3
8 Мастер рад 12