fbpx

Катедра за инжењерски менаџмент

Катедра за инжењерски менаџмент Факултета за менаџмент је јединица наставног и научно-истраживачког рада у функцији развоја ужих научних области које припадају катедри. Катедру за инжењерски менаџмент чини академско бирано за уже научне области из делокруга катедре, које у сарадњи и уз подршку Управе и осталог особља ФАМ-а, активно ради на унапређивању искуства свих студената ФАМ-а.

Организација и одговорности Катедре за инжењерски менаџмент

Шеф катедре је одговоран је за организацију и међусобну координацију рада унутар катедре.

Шеф Катедре за инжењерски менаџмент Факултета за менаџмент је проф. др Тијана Савић Тот.

Помоћник шефа Катедре за инжењерски менаџмент је проф. др Марија Рунић Ристић.

На Катедри за инжењерски менаџмент се обављају следећи послови:

 • Организовање и реализација наставног процеса, а нарочито старање о усклађености садржаја наставних предмета, литератури, начину реализације предавања, вежби и провере знања у складу са акредитацијом студијског програма, укупним обавезама студената у оквиру ЕСПБ система из уже научне области, односно предмета у оквиру студијског програма.
 • Предлагање нових ужих области, измена односно укидање постојећих у складу са статутом и законом;
 • Предлагање акредитације нових студијских програма или измене акредитованог студијског програма;
 • Вршење евалуације и анализа акредитованих студијских програма;
 • Унапређење наставног и научно-истраживачког рада у једној или више сродних ужих научних области;
 • Увођење студената у научно-истраживачки рад и усавршавање научног подмлатка;
 • Усавршавање научних и наставних метода и подстицање њихове примене у пракси;
 • Планирање и реализација научно-истраживачких пројеката, односно рад на научноистраживачким пројектима на основу уговора са заинтересованим органима и организацијама;
 • Објављивање резултата научно-истраживачког рада оствареног на катедри;
 • Давање мишљења Већу Факултета у вези са избором у звање наставника и сарадника;
 • Обављање и других послова утврђених Статутом Факултета или другим актима Факултета.

Информације у вези тема дипломских радова

Заштита животне средине и одрживи развој – Списак предложених тема за дипломске радове (3.6.2022.)

Комуницирање – Списак предложених тема за дипломске радове (3.6.2022.)

Маркетинг менаџмент – Списак предложених тема за дипломске радове – проф. др Јелена Авакумовић (3.6.2022.)

Маркетинг менаџмент – Списак предложених тема за дипломске радове – проф. др Слободан Аџић (3.6.2022.)

Организација предузећа – Списак предложених тема за дипломске радове (3.6.2022.)

Основе инжењерства – Списак предложених тема за дипломске радове (3.6.2022.)

Иновације и предузетништво – Списак предложених тема за дипломске радове (3.6.2022.)

Логистика – Списак предложених тема за дипломске радове (3.6.2022.)

Управљање пројектима – Списак предложених тема за дипломске радове (3.6.2022.)

Кватитативне методе – Списак предложених тема за дипломске радове (3.6.2022.)

Основе менаџмента – Списак предложених тема за дипломске радове (3.6.2022.)

Менаџмент малих и средњих предузећа – Списак предложених тема за дипломске радове (3.6.2022.)

Пословно комуницирање – Списак предложених тема за дипломске радове (3.6.2022.)

Стратегијски менаџмент – Списак предложених тема за дипломске радове (3.6.2022.)

Управљање људским ресурсима – Списак предложених тема за дипломске радове (3.6.2022.)

Управљање производњом – Списак предложених тема за дипломске радове (3.6.2022.)

Управљање променама – Списак предложених тема за дипломске радове (3.6.2022.)

Управљање развојем – Списак предложених тема за дипломске радове (3.6.2022.)

Управљање квалитетом – Списак предложених тема за дипломске радове (3.6.2022.)