fbpx

Катедра за менаџмент

Катедра за менаџмент Факултета за менаџмент је јединица наставног и научно-истраживачког рада у функцији развоја ужих научних области које припадају катедри. Катедру за менаџмент чини академско бирано за уже научне области из делокруга катедре, које у сарадњи и уз подршку Управе и осталог особља ФАМ-а, активно ради на унапређивању искуства свих студената ФАМ-а.

Организација и одговорности Катедре за менаџмент

Шеф катедре је одговоран је за организацију и међусобну координацију рада унутар катедре.

Шеф Катедре за менаџмент Факултета за менаџмент је проф. др Марија Рунић Ристић.

Чланови катедре су:

На Катедри за менаџмент се обављају следећи послови:

 • Организовање и реализација наставног процеса, а нарочито старање о усклађености садржаја наставних предмета, литератури, начину реализације предавања, вежби и провере знања у складу са акредитацијом студијског програма, укупним обавезама студената у оквиру ЕСПБ система из уже научне области, односно предмета у оквиру студијског програма.
 • Предлагање нових ужих области, измена односно укидање постојећих у складу са статутом и законом;
 • Предлагање акредитације нових студијских програма или измене акредитованог студијског програма;
 • Вршење евалуације и анализа акредитованих студијских програма;
 • Унапређење наставног и научно-истраживачког рада у једној или више сродних ужих научних области;
 • Увођење студената у научно-истраживачки рад и усавршавање научног подмлатка;
 • Усавршавање научних и наставних метода и подстицање њихове примене у пракси;
 • Планирање и реализација научно-истраживачких пројеката, односно рад на научноистраживачким пројектима на основу уговора са заинтересованим органима и организацијама;
 • Објављивање резултата научно-истраживачког рада оствареног на катедри;
 • Давање мишљења Већу Факултета у вези са избором у звање наставника и сарадника;
 • Обављање и других послова утврђених Статутом Факултета или другим актима Факултета.

Informacije u vezi tema diplomskih radova

Теорија и технологија штампе – Списак предложених тема за дипломске радове (28.10.2022.)

Новинарство – Списак предложених тема за дипломске радове (28.10.2022.)

Односи с јавношћу – Списак предложених тема за дипломске радове (28.10.2022.)

ТВ новинарство – Списак предложених тема за дипломске радове (28.10.2022.)

Студије модерности – Списак предложених тема за дипломске радове (28.10.2022.)

Естетика медија – Списак предложених тема за дипломске радове (28.10.2022.)

Социологија – Списак предложених тема за дипломске радове (28.10.2022.)

Теорија и технологија филма – Списак предложених тема за дипломске радове (11.11.2022.)

Дигитална фотографија – Списак предложених тема за дипломске радове (11.11.2022.)

Енглески језик 1 – Списак предложених тема за дипломске радове (28.10.2022.)

Енглески језик 2 – Списак предложених тема за дипломске радове (28.10.2022.)

Енглески језик 3 – Списак предложених тема за дипломске радове (28.10.2022.)

Креативне индустрије – Списак предложених тема за дипломске радове (15.11.2022.)

Увод у медије – Списак предложених тема за дипломске радове (15.11.2022.)