fbpx

Квалитет

Факултет за менаџмент је опредељен да представља модерну високошколску институцију која је део европског образовног и истраживачког простора, препознатљиву по својим наставним, научним и стручним достигнућима и компетенцијама дипломираних студената.

Усвајањем Стратегије обезбеђења квалитета Факултет се определио за стабилан, ефикасан и транспарентан систем обезбеђења и управљања квалитетом, који ће омогућити непрекидно праћење, проверу, развој и унапређење квалитета у циљу обезбеђења усаглашености наставног процеса, научноистраживачког и уметничког рада са постављеним стандардима квалитета, као и сталну посвећеност развоју културе квалитета.

Постизање академских стандарда и очување академских вредности представљају тежњу Факултета чију основу треба да чини одговарајући систем осигурања квалитета у коме сви запослени на Факултету и сви студенти имају обавезу и одговорност да непрекидно воде бригу о квалитету у оквиру својих радних активности и раде на сталном унапређењу квалитета. Комисија за обезбеђење квалитета је одговорна за праћење, контролу и унапређење квалитета на Факултету.

Систем квалитета је успостављен и дефинисан доношењем одговарајућих докумената и применом стандарда који су у сагласности са дефинисаним стандардима у европском простору високог образовања и принципима и искуствима добре праксе.

Документација система квалитета

Политика обезбеђења квалитета (15.12.2021.)

Стратегија обезбеђења квалитета Факултета за менаџмент (28.9.2020.)

Одлука о основним задацима, циљевима и принципима високог образовања на Факултету за менаџмент (15.12.2021.)

Стандарди и поступци за обезбеђење и унапређење квалитета Факултета за менаџмент Сремски Карловци (10.12.2021.)

Документ о анализи резултата анкета и усвајању корективних и превентивних мера (за школске године 2017/2018., 2018/2019. и 2019/2020.)

Правилник за самовредновање и оцењивање квалитета (8.3.2019.)

Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета СП МАС Менаџмент јавних набавки (за школске године 2018/2019. и 2019/2020. и 2020/2021. и 2021/2022.)

Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета СП МАС Пословна економија (за школске године 2018/2019. и 2019/2020. и 2020/2021. и 2021/2022.)

Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета СП ОАС Пословна економија (за школске године 2018/2019. и 2019/2020. и 2020/2021. и 2021/2022.)

Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета Факултета за менаџмент Сремски Карловци (за школске године 2017/2018., 2018/2019. и 2019/2020.)

Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета студијског програма ОАС Инжењерски Менаџмент (240 ЕСПБ) (за школске године 2017/2018., 2018/2019. и 2019/2020.)

Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета студијског програма ОАС Менаџмент у медијима (240 ЕСПБ) (за школске године 2017/2018., 2018/2019. и 2019/2020.)

Области праћења, провере и унапређења квалитета су наставни процес, студијски програми, наставно особље, научноистраживачки рад, оцењивање студената, ефикасност студирања, библиотека, уџбеници и литература, простор и опрема, информатички ресурси, ненаставно особље, органи и процес управљања, финансирање и систем обезбеђења квалитета.

Субјекти обезбеђења квалитета су: Комисија за обезбеђење квалитета, декан, продекани, наставници и сарадници, истраживачи, ненаставно особље, студентски парламент и студенти и други субјекти. Комисија за обезбеђење квалитета је одговорна за праћење, контролу и унапређење квалитета на Факултету.

Мере за обезбеђење квалитета обухватају: дефинисање стандарда и поступака за обезбеђење квалитета, дефинисање система обезбеђења квалитета, стално обезбеђење и унапређење квалитета у свим областима свог деловања и рада ( студијских програма, наставног процеса, научног и стручног рада, наставног особља, студената, уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса, опреме, простора, ненаставне подршке и управљања), стабилно финансирање делатности Факултета, континуирано укључивање студената у самовредновање и оцењивање квалитета; систематско праћење и периодичну проверу квалитета.

Можемо Вам показати пут.
Све што треба да урадите је да га следите.