fbpx

Менаџмент јавних набавки

Мастер академске студије

Сврха студијског програма мастер академских студија Менаџмент јавних набавки је образовање мастер менаџера у области менаџмента и бизниса, које обезбеђује продубљивање постојећих и усвајање нових квалитетних знања у следећим областима: менаџмента јавних набавки, стратегија јавних набавки, финансија јавних набавки, правне регулативе везано за јавне набавке, етике у јавним набавкама, јавног и приватног партнерства идр. као и да оспособи студенте за самостални студијски истраживачки рад из области пословне економије.

Овај студијски програм је утемељен на потребама тржишта рада у нашој земљи за квалификованим кадровима у области менаџмента јавних набавки.

Овај студијски програм је заснован на пракси најеминентнијих високообразовних институција из света и усклађен са актуелним научним сазнањима и светским токовима из области менаџмента јавних набавки.

Предмети на овом студијском програму су стручно одабрани тако да њиховом обрадом и савладавањем студенти постају способни да учествују у решавању практичне проблематике у области менаџмента јавних набавки, да своја знања и вештине инкорпорирају у тимски рад на праћење и примену нових научних открића у овој области.

Конкретни циљеви реализације овог студијског програма су:
• оспособљавање студената за самостални студијски истраживачки рад као основе за даље академске и истраживачке процесе у оквиру докторских академских студија;
• стицање знања из теорије и праксе менаџмента јавних набавки, као и стручних знања и вештина потребних за рад;
• оспособљавање за целовито разматрање проблема и способност критичког мишљења;
• овладавање специфичним практичним вештинама потребним за успешно обављање послова из области менаџмента јавних набавки;
• стицање знања, посебно оних области које се односе на методологију научног истраживања, управљање јавним набавкама, финансије јавних набавки,правне регулативе јавних набавки, етике у јавним набавкама, јавно приватно партнерство, стратегија јавних набавки и друго;
• развијање креативних способности, способности професионалног комуницирања са партнерима, као и са члановима интердисциплинарних тимова;
• оспособљеност за обављање професионалних задатака и решавање стручних проблема поштујући одговарајуће етичке норме;
• припремљеност за наставак научног и стручног усавршавања;
• стицање одговарајућих знања која ће омогућити мобилност студената у националном и међународном миљеу.

Посебан циљ овог студијског програма је формирање научног и стручног подмлатка, који ће моћи да одговоре изазовима савремених научних достигнућа и омогућити савремени тржишни развој наше земље и његово укључивање у регионалне и светске интеграције захтева образовање овог профила кадрова.

Компетенције

Опште компетенције које студент развија и усавршава завршавањем мастер академског студијског програма Менаџмент јавних набавки су:

 • способност да правилно анализирају дато стање, синтетизују прикупљене податке, предвиде могуће последице и адекватно решавају проблеме у области менаџмента јавних набавки;
 • владају различитим методама решавања проблема у области менаџмента јавних набавки;
 • развијање способности критичког и самокритичког мишљења и усвајање објективног става у односу на било коју практичну ситуацију;
 • праћење иновација и савремених научних токова у области менаџмента јавних набавки и њихове имплементације у пракси;
 • оспособљеност за тимски рад;
 • оспособљеност да стечена знања из области менаџмента јавних набавки примене у свакодневној пракси;
 • оспособљеност за правилно изражавање, уз употребу адекватне стручне терминологије као и развој комуникационих способности;
 • оспособљеност за саопштавање и преношење сопствених знања и резултата на сараднике на послу и њихово објављивање у научној, стручној, и широј јавности;
 • да наставе школовање, уколико се за то определе.

Предметно-специфичне компетенције које студент стиче завршавањем мастер академског студијског програма Менаџмент јавних набавки су:

 • да примене методе, поступке и процес истраживања и анализе ради дефинисања проблема у области менаџмента јавних набавки;
 • да правилно анализирају дато стање, синтетизују прикупљене податке, предвиде могуће последице и адекватно решавају задатке у области менаџмента јавних набавки;
 • за критичко и самокритичко мишљење и усвајање објективног става у односу на било коју практичну ситуацију;
 • да разумеју важност менаџмента јавних набавки;
 • оспособљеност за практичну примену свих елемената система јавних набавки, као организационим, финансијским, правним и практичним концептом;
 • оспособљеност да успешно руководе и учествују у поступцима јавних набавки и склапају уговоре о јавним набавкама у складу са важећим правним прописима, са посебним освртом на везу финансијског плана и плана набавки, а у складу са Законом о буџету и Законом о буџетском систему, средства финансијског обезбеђења и слично;
 • оспособљеност да примењују практична знања и адекватно повежу елементе Менаџмента јавних набавки, са Законом о облигационим односима, Законом о општем управном поступку, Директивама ЕУ о јавним набавкама и осталих релевантних елемената;
 • примена знања из пословне и етике у јавним набавкама, као скупа моралних правила понашања у свим пословним активностима усмереним ка успешном и законски усклађеном спровођењу јавних набавки;
 • да сагледају потенцијале које имплементација концепта јавно-приватног партнерства доноси за унапређење финансирања великих пројеката;
 • оспособљеност за примену метода и техника за стратешког менаџмента у систему јавних набавки;
 • за самостално праћење и критико вредновање савремених светских достигнућа у овој области.

Програм наставе

Предмети који су обухваћени студијским програмом су приказани у табели (по години студија и семестру) са припадајућим ЕСПБ (Европски систем преноса бодова) бодовима.

1. година
1. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
1 Методологија научног истраживања 7
2 Менаџмент јавних набавки 7
3 Предмет изборног блока 1: 8
3.1 Финансије јавних набавки
3.2 Право јавних набавки
4 Предмет изборног блока 2: 8
4.1 Етика у јавним набавкама
4.2 Јавно приватно партнерство
2. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
5 Стратегија јавних набавки 7
6 СИР у Менаџменту јавних набавки 9
7 Мастер рад 14