fbpx

Менаџмент у информационим технологијама

Студијски програм Менаџмент у информационим технологијама представља интердисциплинарне основне академске студије. Интердисциплинарност се огледа у томе што су студије сачињене од дисциплина инжењерског, менаџерског и од дисциплина информатичког профила. Основни циљ програма је оспособљавање студената у области инжењерског менаџмента и информационих технологија ради стицања знања и способности целовитог разумевања процеса управљања информационим технологијама на принципима инжењерства и стратешког промишљања.

У извођењу теоријске и практичне наставе заступљене су све савремене наставне методе, користи се савремена хардверска и софтверска опрема.

Академски назив који се стиче завршетком основног академског програма је – дипломирани инжењер менаџмента.

Циљ програма је оспособљавање студената за успешну примену стечених научних, стручних и методолошких знања у области управљања високо-технолошким предузећима.

Садржај програма кореспондира најсавременијим достигнућима из ИТ сектора и усаглашен је са европским програмима сличног профила. Савремене методе управљања заснивају се на управљању у реалном времену. За такав вид управљања неопходна је висока компјутерска писменост. На овом студијском програму студенти ће се посебно едуковати за примену савремених информационих технологија.

Svrha studijskog programa Menadžment u informacionim tehnologijama je obrazovanje studenata i obezbeđivanje potrebnih kompetencija za sledeće profesije:
• rukovodilac računskog centra (IT sektora, službe i sl.);
• sistem analitičar (projektant IS);
• projektant i administrator baza podataka;
• projektant i administrator računarskih mreža;
• menadžer za IT bezbednost;
• programer – razvoj aplikativnog softvera.

Циљеви Менаџмента у информационим технологијама представљају развој креативних способности и овладавање академским и практичним вештинама као и методама за постизање стручне компетентности у области информационих технологија. Студенти стичу компетенције за самостално организовање пословања и управљање информатичким центрима у организацијама различитих делатности.

Настава на студијском програму се организује извођењем предавања, вежби и путем обављања стручне праксе. Вежбе се изводе у малим групама, у рачунарским лабораторијама. У оквиру семинарских радова, а у складу са предвиђеним наставним плановима и програмима, студенти самостално, тимски и уз помоћ ментора, теоријски или емпиријски истражују и обрађују одређене информатичке проблеме.

Компетенције

Опште компетенције које студент развија и усавршава завршавањем Менаџмента у информационим технологијама су:

  • систематско познавање и разумевање области инжењерског менаџмента и савладане вештине и методе доношења одлука у процесу управљања високо-технолошким предузећима;
  • способност да координирају и хармонизују организациону структуру и технологију у високо-технолошким предузећима;
  • способност да разумеју везу између процеса, људи и технологије и да у складу са тим доносе одлуке које се заснивају на принципима друштвено одговорног понашања.

Предметно-специфичне компетенције које студент стиче завршавањем студијског програма Менаџмента у информационим технологијама су:

  • познавање методологије управљања високо-технолошким предузећима;
  • владање употребом информационих технологија у процесу управљања;
  • способност континуираног праћења савремених достигнућа у струци.

Програм наставе

Предмети који су обухваћени студијским програмом су приказани у табели (по години студија и семестру) са припадајућим ЕСПБ (Европски систем преноса бодова) бодовима.

1. година
1. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
1 Информатика 9
2 Квантитативне методе 8
3 Основи менаџмента 8
4 Комуницирање 7
2. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
5 Математичка логика у рачунарству 8
6 Енглески језик 1 7
7 Вештине информатичке праксе 1 5
8 Предмет изборног блока 1: 8
8.1 Социологија
8.2 Етика
2. година
3. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
1 Основе инжењерства 8
2 Маркетинг менаџмент 8
3 Управљање производњом 7
4 Енглески језик 2 7
4. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
5 Предмет изборног блока 2: 8
5.1 Основе финансија
5.2 Информационе технологије
6 Организација предузећа 8
7 Програмирање 1 9
8 Вештине информатичке праксе 2 5
3. година
5. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
1 Интернет технологије 8
2 Енглески језик 3 7
3 Предмет изборног блока 3: 7
3.1 Програмирање 2
3.2 Заштита података
 4 Основе пројектовања ИС 9
6. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
5  Вештине информатичке праксе 3 5
6 Базе података 8
7 Управљачки информациони системи 8
8 Предмет изборног блока 4: 8
8.1 Пословна логистика
8.2 Управљање људским ресурсима
4. година
7. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
1 Компјутерска графика 9
2 Електронско пословање 9
3 Мултимедија 9
8. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
5 Интелигентни системи 7
6 Софтверски инжењеринг 7
7 Предмет изборног блока 5: 8
7.1 Менаџмент информатичких организација
7.2 Заштита животне средине и одрживи развој
8 Завршни рад 9