fbpx
Nenad-Markovic-Profile-N-01

Проф. др Ненад Марковић

Редовни професор

Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

ORCID профил.

Линкдин профил.

Ненад Марковић рођен је у Београду 28.06.1966. године. Основну и средњу школу, Гимназију „Урош Предић“ завршио је у Панчеву. Дипломирао је на Факултету техничких наука у Новом Саду на машинском одсеку – смеру за индустријске системе. Магистарске студије завршава 2003. на Факултету за менаџмент Универзитета „Браћа Карић“. Више од 16 година укључен је наставни процес на високо-школским установама.

Наставну каријеру започео је 2001. године као асистент на Факултету за менаџмент Нови Сад.

2004. године на Вишој школи за пословне секретаре и менаџмент био је ангажован на предметима: .Математика, Статистика, Менаџмент малог и средњег бизниса и Предузетништво, а вршио је и дужност помоћника директора школе.

2005. године докторира на Универзитету Привредна академија са темом “Перспектива образовања за предузетништво у Војводини”, где је изабран у звање доцента. Исте године заснива радни однос у Републици Српској на Високој школи за услужни бизнис, Источно Сарајево, БиХ, где и данас изводи наставу на предметима: Израда и имплементација бизнис плана и Менаџмент малог и средњег бизниса. Од 2005. године до данас на Факултету за менаџмент изводи наставу на предметима: Квантитативне методе, Логистика, Предузетништво, Менаџмент малог и средњег бизниса, Реинжењеринг.

Школске 2006/2007. обављао је дужности в. д. декана Факултета за менаџмент Нови Сад. Такође је био и продекан за наставу и шеф студијског програма менаџмент на истом факултету.

Увиђајући значај образовања за предузетништво 2006. године постаје један од оснивача Средње пословно – менаџерске школе и уводи изучавање предмета Предузетништво на средњошколском нивоу. У звање ванредног професора изабран је 2008. године на Универзитету Алфа за ужу научну област менаџмент.

У звање редовног професора изабран је 2015. године на Универзитету Унион – Никола Тесла.

Од оснивања Факултета за менаџмент до данас је један од два најбоље оцењена наставника од стране студената. Овој чињеници иду у прилог и бројна менторства: Преко 400 пута био је ментор на дипломским радовима, 20 пута је био ментор у изради магистарских теза и 9 пута ментор на докторатима. Наставне планове, режим студија и систем оцењивања студената у потпуности изводи према принципима Болоњске декларације. Наставу изводи дидактички, андрагошки и педагошки квалитетно уз коришћење аудио-визуелних презентација. Уз стицање знања на његовим предавањима примат постају аналитичност, критичко мишљење, теоријско разумевање чињеница, практично оспособљавање и презентација радова. Аутор је уџбеника и практикума на свим предметима које изводи.

Дао је значајан допринос у процесима акредитације и поновне акредитације Установе и јединице ван седишта у Панчеву, чији је руководилац од оснивања.

Учествовао је у више пројеката, аутор је елабората за оснивање Средње пословно – менаџерске школе и Информатичке школе, члан је у више стручних и научних асоцијација:
• Члан је програмског одбора задужбине Андрејевић
• Оснивач је Заједнице приватних основних и средњих школа Војводине
• Консултант Удружења проналазача Новог Сада и Народне технике Војводине
• Председник невладине организације Карловачки иновациони центар
• Консултант у Унији послодаваца Војводине
• Члан асоцијације за изучавање предузетништва у југоисточној Европи – ЕРЕНЕТ
• Руководилац пројекта Обука и усавршавање запослених у Министарству за рад и социјалну политику Владе Србије. 2007 до 2010.
• Члан радне групе на пројекту „Унапређење безбедности и здравља на реду“, Будимчевић С., Владић Н., Јовановић В., Марковић Н., Перуничић Б., Терзић Б., Ленгауер Р., Винклер Н., Студија изводљивости са смерницама за имплементацију систематичног приступа у едукацији у области безбедности и здравља на раду у Србији са анализом трошкова и користи, Република Србија – Министарство здравља и социјалне политике Владе Србије, Краљевина Норвешке, ИМГ, 2010-2013

Видно интересовање за науку огледа се у бројним објављеним научним радовима. Писао је радове за домаће и међународне скупове, монографије, домаће и стране часописе. У радовима је очигледно његово интересовање из сфере савременог бизниса и менаџмента, а нарочито из области логистике, предузетништва и менаџмента малог и средњег бизниса.

У својој богатој каријери је својевремено обављао и дужност в.д. декана Факултета за менаџмент.

Можемо Вам показати пут.
Све што треба да урадите је да га следите.