fbpx

Општа акта

У наставку можете преузети општа акта Факултета за менаџмент.

Статути

Статут Факултета за менаџмент (број: 138-2024 од 12.04.2024.)

Кодекси

Кодекс професионалне етике Факултета за менаџмент (верзија: 20.09.2023.)

Правилници

Правилник о начину, поступку и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника на Факултету за менаџмент Сремски Карловци (19.04.2024.)

Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и пружање услуга на Факултету за менаџмент у Сремским Карловцима (27.9.2023.)

Правилник о дисциплинског одговорности студената (27.9.2023.)

Правилник о мастер академским студијама (18.12.2020.)

Правилник о упису студената (27.10.2020.)

Правилник о научно-истраживачкој делатности (25.9.2020.)

Правилник о критеријумима и начинима пружања подршке студентима из осетљивих друштвених група (9.1.2020.)

Правилник за самовредновање и оцењивање квалитета (8.3.2019.)

Правилник о уџбеницима и другим наставним средствима (20.1.2016.)

Правилник о дипломском раду (19.11.2012.)

Правилник о испитима и оцењивању на испитима (8.6.2009.)

Правилник о начину и поступку припреме и одбране завршног рада на дипломским академским студијама – мастер (8.6.2009.)

Планови и извештаји о раду Факултета за менаџмент

Годишњи план рада факултета за школску 2020/2021. годину (28.9.2020.)

Извештај о раду Факултета у школској 2019/2020. години (28.8.2020.)

Одлуке

Одлука о висини школарине за школску 2024/2025. годину за основне и мастер академске студије (1.2.2024.)

Одлука о висини школарине за докторске академске студије за школску 2024/2025. годину (1.2.2024.)

Одлука о висини школарине за ОАС и МАС за школску 2023/2024. годину (4.4.2023.)

Одлука о висини школарине за ДАС за школску 2023/2024. годину (4.4.2023.)

Одлука о висини школарине за ОАС и МАС за школску 2022/2023. годину (7.2.2022.)

Одлука о висини школарине за ДАС за школску 2022/2023. годину (7.2.2022.)

Документација у вези заштите података о личности

Правилник о заштити података о личности (2024.)

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности (2024.)

Обавештење о обради података о личности за студенте (2024.)

Изјава студената о пристанку за обраду података о личности (2024.)

Обавештење о обради података о личности за запослене (2024.)

Изјава запосленог о пристанку за обраду података о личности (2024.)

Можемо Вам показати пут.
Све што треба да урадите је да га следите.