fbpx

Општа акта

У наставку можете преузети општа акта Факултета за менаџмент.

Статути

Статут Факултета за менаџмент (24.11.2022.)

Кодекс професионалне етике

Кодекс професионалне етике Факултета за менаџмент (верзија: 20.09.2023.)

Правилници

Правилник о мастер академским студијама (18.12.2020.)

Правилник о докторским академским студијама и поступку израде и одбране докторске дисертације (27.10.2020.)

Правилник о упису студената (27.10.2020.)

Правилник о научно-истраживачкој делатности (25.9.2020.)

Правилник о начину, поступку и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника на Факултету за менаџмент Сремски Карловци (8.7.2020.)

Правилник о критеријумима и начинима пружања подршке студентима из осетљивих друштвених група (9.1.2020.)

Правилник за самовредновање и оцењивање квалитета (8.3.2019.)

Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и пружање услуга (7.10.2015.)

Правилник о уџбеницима и другим наставним средствима (20.1.2016.)

Правилник о дипломском раду (19.11.2012.)

Правилник о испитима и оцењивању на испитима (8.6.2009.)

Правилник о начину и поступку припреме и одбране завршног рада на дипломским академским студијама – мастер (8.6.2009.)

Планови и извештаји о раду Факултета за менаџмент

Годишњи план рада факултета за школску 2020/2021. годину (28.9.2020.)

Извештај о раду Факултета у школској 2019/2020. години (28.8.2020.)

Можемо Вам показати пут.
Све што треба да урадите је да га следите.