fbpx

Факултет за менаџмент

Захваљујући оствареним резултатима у образовању и исходима нашег научно-истраживачког рада, током више од две деценије постојања смо познати као једна од водећих високошколских установа у региону.

То су уједно и наши основни задаци: едукација стручног кадра, научна делатност, унапређивање стваралаштва, те константан рад на осигурању квалитета и стандарда образовног програма.

Као образовна и научно-истраживачка институција настојимо да креирамо, промовишемо и преносимо знања, вештине и искуства из свих дисциплина обухваћених нашим студијским програмима, што чинимо употребом најновијих технологија и наставних принципа и интегрисањем парадигме целоживотног учења у наше наставне и истраживачке процесе, вођени потребом да сталним унапређивањем нас самих унапређујемо и академску заједницу чији смо део.

У пољу образовања настојимо да омогућимо студентима највише могуће академске стандарде и обезбедимо квалитетно стицање научних знања, умећа и вештина усклађених са потребама савременог и глобалног тржишта рада.

Кроз научно деловање, наш Факултет истичу радови објављени у најпризнатијим научним часописима.

Факултет је носилац и партнер у више националних и интернационалних пројеката. У овим пројектима смо поносни партнери веома цењених универзитета широм Европе, поносни што су колеге препознале наш квалитет и посвећеност.

У погледу повезивања и међуинституционалне сарадње, Факултет остварује програме мобилности студената, наставника и ненаставног особља са великим бројем институција у Европи. У том погледу стратешки развијамо пут оспособљавања за квалитетно деловање у изазовима савременог доба.

ОПЕРАТИВНА ИЗВРСНОСТ

Предани и талентовани студенти, као и угледни наставници и научни истраживачи – јесу наша најбоља референца, коју у континуитету остварујемо сталним усавршавањем свих наших процеса.

Радећи на развоју наших студената настојимо да створимо интелектуалце, који неће бити само стручњаци, него компетентне и јаке личности способне да допринесу општем напретку привреде и друштва.

Стратешка основа и усмерење факултета

Рад нашег Факултета је прилагођен светским и европским стандардима на пољу образовања, те се стога наш Факултет истиче као један од водећих у региону, управо по пружању вишедимензионалне могућности напретка и усавршавања.

Мисија Факултета за менаџмента, Сремски Карловци, је да припреми универзитетски квалификоване економисте, менаџере, пословне информатичаре, инжењере менаџмента за будућу каријеру, током које ће бити способни да, као лидери у организацијама, својом индивидуалношћу у тимском раду, снагом кумулираног теоријског и практичног знања, уз сензитивност и разумевање ближег и ширег окружења, дају сигнификантан и трајан допринос развоју савременог друштва.

Мисија Факултета за менаџмент, Сремски Карловци се може посматрати кроз призму његових примарних делатности. Пре свега то су подручја истраживања, образовања и пружања стручних (консултантских) услуга.

Факултет своју мисију покушава да постигне реализацијом основних и примењених истраживања и путем обезбеђења на истраживањима заснованих основних, дипломских и докторских студијских програма у пословној економији, менаџменту, пословној информатици, инжењерском менаџменту, менаџменту у медијима.

Изврсност, иновативност и јединственост реализације образовног процеса се остварује академским програмима највишег квалитета. Истовремено, јаке везе Факултета према локалној и интернационалној пословној заједници додатно обезбеђују и обогаћују миље истраживања и образовања. Заједништво истраживања и образовања је основни принцип активности Факултета, а слобода и различитост мишљења главна вредност ове академске средине. Факултет је место где се међусобно срећу традиција и савремене идеје, односно теорија и пракса.

У остварењу своје мисије, Факултет се увек опредељивао за четири примарне трајне вредности: савремени концепт организованости, висок квалитет и стандарде у реализацији пословних процеса, интензивну међународну сарадњу и блиско, садржајно повезивање са свим конституентима националног окружења.

Визија Факултета за менаџмент, Сремски Карловцима је обезбедити највише позиције међу истоврсним институцијама у Србији, региону Југоисточне и Централне Европе и постати препознатљив центар високог нивоа квалитета у образовању, истраживањима и пружању стручних консултантских услуга у области пословне економије, менаџмента пословне информатике, инжењерског менаџмента, менаџмента у медијима.

У реализацији ове визије, Факултет ће креирати такав систем обезбеђења квалитета, који ће гарантовати ефективан мониторинг постојећих и развој нових студијских програма, уз стално унапређење и имплементацију нових метода и средстава у образовању.

Такође, Факултет ће поред традиционалних основних, мастер и докторских академских студијских програма, развијати и студије на даљину и друге флексибилне форме и методе студија за перманентни професионални развој и учење током целог живота, које представљају кључну и најзначајнију компоненту у развоју друштва заснованог на знању.

Циљ је да се увођењем стално нових и атрактивних мултидисциплинарних студијских планова и програма, као и различитих курсева и семинара, обезбеди есенцијална различитост и конкурентска предност Факултета у односу на друге образовне и научноистраживачке институције у земљи и региону.

Циљеви Факултета обухватају:

 • континуирано унапређење система квалитета наставног и укупног образовног процеса;
 • преношење научних и стручних знања и вештина из области пословне економије, менаџмента у медијима, менаџмента у информационим технологијама, инжењерског менаџмента, менаџмента у здравству, менаџмента јавних набавки, менаџмента у образовању и пословног менаџмента, односно у научним областима Менаџмент и бизнис, Економске науке и Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент, која ће студентима омогућити ефикасно укључивање у пословне, стручне и научне токове;
 • развијање нових научних и стручних сазнања и унапређење стручне праксе у претходно поменутим научним областима;
 • перманентно унапређивање научно-истраживачког рада наставног особља, кроз повећање академске мобилности наставног особља; повећање активности на међународним научно-истраживачким пројектима; публиковање научних радова у међународним часописима; учешће на међународним научним скуповима; реализацију научно-истраживачких пројеката самостално и у сарадњи са другим установама из земље и иностранства…,
 • јачања постојећих и успостављање нових веза са другим академским, научно-истраживачким, привредним и друштвеним институцијама у земљи и иностранству;
 • прихватање и поштовање интернационалних стандарда у школовању кадрова који ће се успешно уклопити у глобално друштво, уз обезбеђивање мобилности наставног кадра и студената;
 • обезбеђивање неопходних ресурса потребних за квалитетну реализацију образовне и научно-истраживачке делатности;
 • континуирано унапређење информационог система Факултета;
 • перманентно унапређивање издавачке делатности Факултета;
 • перманентно унапређивање система за подршку студијама на даљину;
 • подстицање стручног развоја студената у складу са њиховим индивидуалним способностима и потребама друштва, као и даље развијање њихових интересовања за новим знањима и даљег стручног образовања;
 • спајање образовања из различитих научних области и подручја рада кроз директну сарадњу са привредним друштвима;
 • образовање студената без обзира на национално, идеолошко, културно, верско или друштвено порекло;
 • непрекидно и систематско унапређење студијских програма прилагођавањем захтевима науке, струке и тржишта и принципима целоживотног учења;
 • иновирање, развој и примењивање нове образовне технологије у преношењу знања кроз процес образовања и научно-истраживачког рада;
 • стварање услова за аутономију студената у развоју каријере, дајући им могућност избора између већег броја понуђених опција;
 • преношење академског духа, креативности и инвентивности на своје друштвено окружење;
 • неговање стандардних академских вредности, као што су интегритет, колективни дух, солидарност, слобода мишљења, одговорност, толеранција, објективност, висока захтевност;
 • остваривање ефикасности студирања;
 • остваривање стандарда Европске уније у домену сопственог рада и управљања и утемељивање стратешког управљања као општег оквира за поједностављивање процеса одлучивања у свим активностима везаним за институционалне промене и унапређивање рада;
 • стварање доприноса да Србија постане „регион знања“ и лидер у областима пословне економије, менаџмента у медијима, инжењерског менаџмента, менаџмента у информационим технологијама, менаџмента у здравству, менаџмента јавних набавки, менаџмента у образовању и пословног менаџмента;
 • подизање професионализма у свим облицима рада;
 • подстицање развоја привредних и друштвених потенцијала.

Заједно, имамо конкретан циљ – образовање за економисте, предузетнике, менаџере и лидере који су неопходни овом друштву.

Наши студенти знају да су одабрали специјалност која им одговара, а уз континуално усавршавање, припремају се да успешно савладавају академске и пословне изазове.

ПОСЕДУЈЕМО ВИШЕ ОД 20 ГОДИНА ИСКУСТВА

Факултет за менаџмент је основан 2001. године, као последица растуће потребе за менаџерским кадром у времену транзиције и заживљавања тржишне привреде. Током претходних 20+ година рада, порасли смо у регионалног лидера у образовању за менаџере и економисте.

 • 2001.

  Оснивање

 • 2002.

  Промена локације

  ФАМ се сели у зграду у улици у Васе Стајића 6, на локацију по којој је годинама био препознатљив.

 • 2004.

  Нови студијски смерови

 • 2012.

  Нова зграда у Сремским Карловцима

  ФАМ се из Новог Сада сели у Сремске Карловце, у најсавременији високошколских објекат у држави.

 • 2015.

  Промена власничке структуре

 • 2016.

  Нови студијски програми основних академских студија

Реч проф. др Александре Пушаре