fbpx

Пословна економија

Основна сврха овог студијског програма основних академских студија јесте образовање високостручних кадрова, дипломираних економиста из области пословне економије уз примену актуелних знања и метода и коришћења савремене технологије.

Општи циљ студијског програма је образовање дипломираних економиста, оспособљених да усвојена знања повезују и синтетизују у циљу решавања конкретног проблема у области економије, који су усвојили принципе професионалне етике у својој струци и оспособљени за праћење новина у струци, комуникацију и сарадњу са ужим социјалним и међународним окружењем.

Студијски програм се остварује у складу са најновијим научним поставкама и достигнућима домаће праксе и праксе развијених земаља Европе и САД, што је такође у функцији образовних циљева.

Овај студијски програм је утемељен на потребама тржишта рада у нашој земљи за стручњацима у области пословне економије, који ће бити у стању да одговоре на многобројне изазове везано за европске интеграције, глобализацију, технолошке иновације, сталне и брзе промене, не само новим знањем, већ и новим системом вредности.

Посебни циљеви студијског програма су:
• постизање адекватних компетенција, способности и практичних вештина, потребних за обављање одговарајућих професионалних задатака у области пословних финансија, рачуноводственог пословања, банкарства, осигурања, управљања предузетничким активностима, међународне економије, идр.
• образовање кадрова у области пословне економије који доприносе задовољавању ширих друштвених потреба, као и укључивању Републике Србије у европске и међународне интеграције;
• да обезбеди одговарајућа знања која ће омогућити мобилност кандидата у националном и међународном миљеу;
• усклађеним наставним планом и програмом Факултета, са плановима и програмима институција из земаља Европске уније, студенти добијају могућност за проверу својих знања у иностранству;
• развијање свести студената за перманентним образовањем, наставак на мастер студије и образовање током целог живота.

Сврха овог студијског програма јесте да студентима омогући стицање адекватног теоријско-применљивог знања и одговарајућих вештина за обављање економских послова и решавање конкретних економских проблема, вођење предузетничких и пословних активности, за рад у привреди, финансијском сектору, банкарству, осигурању и јавном сектору.

Компетенције

Опште компетенције које студент развија и усавршава завршавањем студијском програма Пословна економија су:

 • компетентност да решавају реалне проблеме из праксе;
 • развијање способности критичког мишљења, способности анализе проблема, синтезе решења, предвиђање ефеката одабраног решења;
 • да буду рефлективни и рефлексивни мислиоци;
 • оспособљеност за независно просуђивање, иницијативу и доношење одговарајућих одлука;
 • оспособљеност да делују у окружењу тимског рада и узајамне зависности;
 • прилагођавање променљивим околностима;
 • идентификовање својих снага и слабости и оспособљавање за планирање и управљање својим личним развојем и развојем своје каријере;
 • да наставе школовање уколико се за то буду определили.

Предметно-специфичне компетенције које студент развија и усавршава завршавањем студијском програма Пословна економија су:

 • продубљују и допуњују теоријску и практичну оспособљеност знања, које су стекли у претходном образовању;
 • оспособљен да препозна основне економске трендове у пословању привредних друштава и услове за укључивање наше привреде у процесе глобалне интеграције;
 • зна основне појмове из пословне математике и метода и техника на њој заснованих за решавање пословних проблема у економији и бизнису, разуме суштину и домете математичких метода и техника које се користе за решавање пословних проблема, и може да демонстрира способност планирања, припреме и спровођења решења добијених применом математичких метода и техника у решавању пословних проблема;
 • оспособљавају се за планирање, организовање, вођење и контролу пословних процеса у различитим организацијама;
 • допуњавају знање страних језика и коришћење за међународну сарадњу и праћење нових знања из окружења;
 • оспособљеност за коришћење програма за обраду текста, табеларно израчунавање, израду презентација и интернет претраживање;
 • темељно познавање и разумевање дисциплине социологије;
 • да самостално спроводи једноставнију статистичку анализу појава у економији и бизнису које карактерише стохастичко-варијабилна природа;
 • да на основу макроекономских дешавања у прошлости схвати и неке догађаје који се очекују у будућности;
 • темељно познавање и разумевање права као стручно-научне дисциплине; решавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака; повезивања основних знања из правне области и њихове примене.

Нови програм наставе - акредитација од 2023/24. школске године

Предмети који су обухваћени студијским програмом су приказани у табели (по години студија и семестру) са припадајућим ЕСПБ (Европски систем преноса бодова) бодовима.

1. година
1. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
1 Основи економије 8
2 Пословна математика 7
3 Основи менаџмента 8
4 Информатика 8
2. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
5 Увод у развојну економију 8
6 Пословна статистика 7
7 Пословно право 7
8 Енглески језик 1 7
2. година
3. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
1 Економика предузећа 8
2 Дигитална економија 8
3 Квантитативне методе 7
4 Енглески језик 2 7
4. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
5 Финансијско рачуноводство 7
6 Организација предузећа 8
7 Управљање људским ресурсима 8
8 Предмет изборног блока 1 (бира се 1 од 2): 7
8.1 Маркетинг менаџмент
8.2 Пословна етика
3. година
5. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
1 Монетарна економија 8
2 Енглески језик 3 7
3 Међународна економија 7
4 Предмет изборног блока 2 (бира се 1 од 2): 8
4.1 Пословно комуницирање
4.2 Менаџмент продаје
6. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
5 Електронско пословање 7
6 Банкарство 7
7 Међународне пословне финансије 8
8 Предмет изборног блока 3 (бира се 1 од 2): 8
8.1 Осигурање
8.2 Зелена и циркуларна економија
4. година
7. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
1 Финансијски менаџмент 7
2 Фискална економија 7
3 Стратегијски менаџмент 8
4 Иновације и предузетништво 7
8. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
5 Предмет изборног блока 4 (бира се 1 од 2): 7
5.1 Управљање квалитетом
5.2 Заштита животне средине и одрживи развој
6 Предмет изборног блока 5 (бира се 1 од 2): 8
6.1 Дигитални маркетинг
6.2 Управљање инвестицијама
7 Предмет изборног блока 6 (бира се 1 од 2): 7
7.1 Финансијска тржишта и ХОВ
7.2 Дигитална трансформација
8 Стручна пракса 3
9 Завршни рад – истраживачки рад 2
10 Завршни рад – израда и одбрана 4

Услов за упис на студијски програм је завршена средња школа и положен испит склоности. На основним  академским студијама стиче се 240 ЕСПБ. На овај студијски програм је могуће прећи са сличних или сродних области студија уз одговарајућу анализу освојених ЕСПБ.

Програм наставе

Предмети који су обухваћени студијским програмом су приказани у табели (по години студија и семестру) са припадајућим ЕСПБ (Европски систем преноса бодова) бодовима.

1. година
1. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
1 Основи економије 7
2 Пословна математика 7
3 Основи менаџмента 8
4 Информатика 8
2. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
5 Социологија 8
6 Пословна статистика 8
7 Основи макроекономије 7
8 Енглески језик 1 7
2. година
3. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
1 Економика предузећа 8
2 Пословно право 7
3 Квантитативне методе 8
4 Енглески језик 2 7
4. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
5 Финансијско рачуноводство 7
6 Маркетинг менаџмент 8
7 Управљање људским ресурсима 7
8 Предмет изборног блока 1: 8
8.1 Пословна етика
8.2 Организација предузећа
3. година
5. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
1 Монетарна економија 8
2 Енглески језик 3 7
3 Менаџмент малих и средњих предузећа 7
4 Предмет изборног блока 2: 8
4.1 Пословно комуницирање
4.2 Међународна економија
6. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
5 Електронско пословање 7
6 Банкарство 7
7 Осигурање 8
8 Предмет изборног блока 3: 8
8.1 Међународне пословне финансије
8.2 Управљање променама
4. година
7. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
1 Финансијски менаџмент 8
2 Фискална економија 7
3 Стратегијски менаџмент 8
4 Иновације и предузетништво 7
8. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
5 Предмет изборног блока 4: 6
5.1 Управљање квалитетом
5.2 Еколошки менаџмент
6 Предмет изборног блока 5: 9
6.1 Економија капитала и финансирање развоја
6.2 Управљање инвестицијама
7 Предмет изборног блока 6: 9
7.1 Финансијска тржишта и ХОВ
7.2 Међународно привредно право
8 Завршни рад 6