fbpx

Пословна економија

Основна сврха овог студијског програма основних академских студија јесте образовање високостручних кадрова, дипломираних економиста из области пословне економије уз примену актуелних знања и метода и коришћења савремене технологије.

Општи циљ студијског програма је образовање дипломираних економиста, оспособљених да усвојена знања повезују и синтетизују у циљу решавања конкретног проблема у области економије, који су усвојили принципе професионалне етике у својој струци и оспособљени за праћење новина у струци, комуникацију и сарадњу са ужим социјалним и међународним окружењем.

Студијски програм се остварује у складу са најновијим научним поставкама и достигнућима домаће праксе и праксе развијених земаља Европе и САД, што је такође у функцији образовних циљева.

Овај студијски програм је утемељен на потребама тржишта рада у нашој земљи за стручњацима у области пословне економије, који ће бити у стању да одговоре на многобројне изазове везано за европске интеграције, глобализацију, технолошке иновације, сталне и брзе промене, не само новим знањем, већ и новим системом вредности.

Посебни циљеви студијског програма су:
• постизање адекватних компетенција, способности и практичних вештина, потребних за обављање одговарајућих професионалних задатака у области пословних финансија, рачуноводственог пословања, банкарства, осигурања, управљања предузетничким активностима, међународне економије, идр.
• образовање кадрова у области пословне економије који доприносе задовољавању ширих друштвених потреба, као и укључивању Републике Србије у европске и међународне интеграције;
• да обезбеди одговарајућа знања која ће омогућити мобилност кандидата у националном и међународном миљеу;
• усклађеним наставним планом и програмом Факултета, са плановима и програмима институција из земаља Европске уније, студенти добијају могућност за проверу својих знања у иностранству;
• развијање свести студената за перманентним образовањем, наставак на мастер студије и образовање током целог живота.

Сврха овог студијског програма јесте да студентима омогући стицање адекватног теоријско-применљивог знања и одговарајућих вештина за обављање економских послова и решавање конкретних економских проблема, вођење предузетничких и пословних активности, за рад у привреди, финансијском сектору, банкарству, осигурању и јавном сектору.

Компетенције

Опште компетенције које студент развија и усавршава завршавањем студијском програма Пословна економија су:

 • компетентност да решавају реалне проблеме из праксе;
 • развијање способности критичког мишљења, способности анализе проблема, синтезе решења, предвиђање ефеката одабраног решења;
 • да буду рефлективни и рефлексивни мислиоци;
 • оспособљеност за независно просуђивање, иницијативу и доношење одговарајућих одлука;
 • оспособљеност да делују у окружењу тимског рада и узајамне зависности;
 • прилагођавање променљивим околностима;
 • идентификовање својих снага и слабости и оспособљавање за планирање и управљање својим личним развојем и развојем своје каријере;
 • да наставе школовање уколико се за то буду определили.

Предметно-специфичне компетенције које студент развија и усавршава завршавањем студијском програма Пословна економија су:

 • продубљују и допуњују теоријску и практичну оспособљеност знања, које су стекли у претходном образовању;
 • оспособљен да препозна основне економске трендове у пословању привредних друштава и услове за укључивање наше привреде у процесе глобалне интеграције;
 • зна основне појмове из пословне математике и метода и техника на њој заснованих за решавање пословних проблема у економији и бизнису, разуме суштину и домете математичких метода и техника које се користе за решавање пословних проблема, и може да демонстрира способност планирања, припреме и спровођења решења добијених применом математичких метода и техника у решавању пословних проблема;
 • оспособљавају се за планирање, организовање, вођење и контролу пословних процеса у различитим организацијама;
 • допуњавају знање страних језика и коришћење за међународну сарадњу и праћење нових знања из окружења;
 • оспособљеност за коришћење програма за обраду текста, табеларно израчунавање, израду презентација и интернет претраживање;
 • темељно познавање и разумевање дисциплине социологије;
 • да самостално спроводи једноставнију статистичку анализу појава у економији и бизнису које карактерише стохастичко-варијабилна природа;
 • да на основу макроекономских дешавања у прошлости схвати и неке догађаје који се очекују у будућности;
 • темељно познавање и разумевање права као стручно-научне дисциплине; решавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака; повезивања основних знања из правне области и њихове примене.

Програм наставе

Предмети који су обухваћени студијским програмом су приказани у табели (по години студија и семестру) са припадајућим ЕСПБ (Европски систем преноса бодова) бодовима.

1. година
1. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
1 Основи економије 7
2 Пословна математика 7
3 Основи менаџмента 8
4 Информатика 8
2. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
5 Социологија 8
6 Пословна статистика 8
7 Основи макроекономије 7
8 Енглески језик 1 7
2. година
3. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
1 Економика предузећа 8
2 Пословно право 7
3 Квантитативне методе 8
4 Енглески језик 2 7
4. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
5 Финансијско рачуноводство 7
6 Маркетинг менаџмент 8
7 Управљање људским ресурсима 7
8 Предмет изборног блока 1: 8
8.1 Пословна етика
8.2 Организација предузећа
3. година
5. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
1 Монетарна економија 8
2 Енглески језик 3 7
3 Менаџмент малих и средњих предузећа 7
4 Предмет изборног блока 2: 8
4.1 Пословно комуницирање
4.2 Међународна економија
6. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
5 Електронско пословање 7
6 Банкарство 7
7 Осигурање 8
8 Предмет изборног блока 3: 8
8.1 Међународне пословне финансије
8.2 Управљање променама
4. година
7. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
1 Финансијски менаџмент 8
2 Фискална економија 7
3 Стратегијски менаџмент 8
4 Иновације и предузетништво 7
8. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
5 Предмет изборног блока 4: 6
5.1 Управљање квалитетом
5.2 Еколошки менаџмент
6 Предмет изборног блока 5: 9
6.1 Економија капитала и финансирање развоја
6.2 Управљање инвестицијама
7 Предмет изборног блока 6: 9
7.1 Финансијска тржишта и ХОВ
7.2 Међународно привредно право
8 Завршни рад 6

Услов за упис на студијски програм је завршена средња школа и положен испит склоности. На основним  академским студијама стиче се 240 ЕСПБ. На овај студијски програм је могуће прећи са сличних или сродних области студија уз одговарајућу анализу освојених ЕСПБ.