fbpx

Пословна економија

Мастер академске студије

Сврха студијског програма мастер академских студија Пословна економија је образовање мастер економиста у области пословне економије, које обезбеђује продубљивање постојећих и усвајање нових квалитетних знања у следећим областима: пословне стратегије, корпоративних финансија, стратегијског маркетинга, управљања иновацијама, стратегијског менаџмента људских ресурса, корпоративног управљања идр. као и да оспособи студенте за самостални студијски истраживачки рад из области пословне економије.

Предмети на овом студијском програму су стручно одабрани тако да њиховом обрадом и савладавањем студенти постају способни да учествују у решавању практичне проблематике пословних, организационих, финансијских, иновативних, маркетинг и менаџмент процеса у оквиру пословних система, да своја знања и вештине инкорпорирају у тимски рад на праћење и примену нових научних открића у овој области.

Студијски програм МАС Пословна економија заснован је на пракси најеминентнијих високообразовних институција из света.

Наставни садржај овог студијског програма је усклађен са научним сазнањима и светским токовима из области пословне економије. Утемељен је са потребама тржишта рада у нашој земљи за квалификованим кадровима у области пословне економије.

Циљеви студијског програма су усмерени на продубљивање знања и стицање вештина у складу са савременим достигнућима у области пословне економије, која се односе на:
• оспособљавање студената за самостални студијски истраживачки рад као основе за даље академске и истраживачке процесе у оквиру докторских академских студија;
• теоријска и практична знања из области корпоративног управљања;
• савремене тенденције у стварању институција корпоративног управљања у условима глобализације;
• формулисање, вредновање и имплементацију пословне стратегије;
• самостално вршење финансијске анализе, праћење и планирање новчаних токова корпорације;
• принципе, функције, организацију, планирање, имплементацију и контролу савременог стратегијског маркетинга;
• управљање иновацијама од стране пословних субјеката, у економијама базираним на технолошком прогресу, с посебним освртом на иновативне активности ЕУ;
• интегративност менаџмента људских ресурса са целокупном пословном стратегијом организације;
• оспособљавање за целовито разматрање проблема и способност критичког мишљења;
• развијање креативних способности, способности професионалног комуницирања са партнерима, као и са члановима интердисциплинарних тимова;
• оспособљеност за обављање професионалних задатака и решавање стручних проблема поштујући одговарајуће етичке норме;
• припремљеност за наставак научног и стручног усавршавања;
• стицање одговарајућих знања која ће омогућити мобилност студената у националном и међународном миљеу.

Савремени тржишни развој наше земље и његово укључивање у регионалне и светске интеграције захтева образовање овог профила кадрова.

Kompetencije

Опште компетенције које студент развија и усавршава завршавањем мастер академског студијског програма Пословна економија су:

 • способност да правилно анализирају дато стање, синтетизују прикупљене податке, предвиде могуће последице и адекватно решавају проблеме у области пословне економије;
 • овладају различитим методама решавања проблема у области пословне економије;
 • развијање способности критичког и самокритичког мишљења и усвајање објективног става у односу на било коју практичну ситуацију;
 • праћење иновација и савремених научних токова у области пословне економије и њихова имплементација у пракси;
 • оспособљеност за тимски рад;
 • оспособљеност да стечена знања из области пословне економије примене у свакодневној пракси;
 • оспособљеност за правилно изражавање, уз употребу адекватне стручне терминологије као и развој комуникационих способности;
 • оспособљеност за саопштавање и преношење сопствених знања и резултата на сараднике на послу и њихово објављивање у научној, стручној, и широј јавности;
 • да наставе школовање, уколико се за то определе.

Предметно-специфичне компетенције које студент стиче завршавањем мастер академског студијског програма Стратегијски менаџмент су:

 • да примене методе, поступке и процес истраживања и анализе ради дефинисања проблема у области пословне економије;
 • да правилно анализирају дато стање, синтетизују прикупљене податке, предвиде могуће последице и адекватно решавају задатке у области пословне економије;
 • способност критичког и самокритичког мишљење и усвајање објективног става у односу на било коју практичну ситуацију;
 • да користи различите методе, технике и алате у процесу стратегијске анализе и имплементације стратегије;
 • да идентификује и вреднује могуће стратегијске опције на нивоу предузећа и пословних јединица, за самостално вршење финансијске анализе, праћење и планирање новчаних токова корпорације;
 • ефикасну примену метода оцене ефективности инвестиционих пројеката и анализирање утицаја структуре капитала и цене капитала и дивиденде политике на вредност корпорације;
 • изградња и одржавање успешних маркетинг стратегија, стратешко мишљење, тимски и истраживачки рад и примена теоријских и практичних знања из ове области;
 • да разуме иновациони процес и процес управљања реализацијом иновација, и може да демонстрира оспособљеност управљања иновацијама на примеру реализације иновације производа у привредном субјекту и спровођењу правне заштите иновације;
 • оспособљеност за разумевање да постизање стратешких циљева организације захтева стратешко управљање кадровима, као и да ефективни менаџмент људским ресурсима обезбеђује одрживу конкурентску предност организације, критичну за њен успех;
 • да ефикасно управљају великим пословним системима.

Компетенције студената у смислу остваривања својих права на даље образовање и могућност запошљавања и остваривања права на рад су:

 • приступ даљем студирању – право на даље образовање и усавршавање;
 • упис на специјалистичке академске студије;
 • упис на докторске студије.

Нови програм наставе - акредитација од 2023/24. школске године

Предмети који су обухваћени студијским програмом су приказани у табели (по години студија и семестру) са припадајућим ЕСПБ (Европски систем преноса бодова) бодовима.

1. godina
1. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
1 Методологија научног истраживања 7
2 Пословна стратегија 7
3 Предмет изборног блока 1: 8
3.1 Корпоративне финансије
3.2 Стратегијски маркетинг
4 Предмет изборног блока 2: 8
4.1 Управљање иновацијама
4.2 Стратегијски менаџмент људских ресурса
2. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
5 Управљање животном средином и паметни градови 7
6 Стручна пракса 3
7 Мастер рад – студијско истраживачки рад 6
8 Мастер рад – израда и одбрана 14

Програм наставе

Предмети који су обухваћени студијским програмом су приказани у табели (по години студија и семестру) са припадајућим ЕСПБ (Европски систем преноса бодова) бодовима.

1. година
1. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
1 Методологија научног истраживања 7
2 Пословна стратегија 7
3 Предмет изборног блока 1: 8
3.1 Корпоративне финансије
3.2 Стратегијски маркетинг
4 Предмет изборног блока 2: 8
4.1 Управљање иновацијама
4.2 Стратегијски менаџмент људских ресурса
2. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
5 Корпоративно управљање 7
6 СИР у пословној економији 9
7 Мастер рад 14