fbpx

Катедра за пословну економију

Катедра за пословну економију Факултета за менаџмент је јединица наставног и научно-истраживачког рада у функцији развоја ужих научних области које припадају катедри. Катедру за пословну економију чини академско бирано за уже научне области из делокруга катедре, које у сарадњи и уз подршку Управе и осталог особља ФАМ-а, активно ради на унапређивању искуства свих студената ФАМ-а.

Организација и одговорности Катедре за пословну економију

Шеф катедре је одговоран је за организацију и међусобну координацију рада унутар катедре.

Шеф Катедре за пословну економију Факултета за менаџмент је проф. др Јелена Авакумовић.

На Катедри за пословну економију се обављају следећи послови:

 • Организовање и реализација наставног процеса, а нарочито старање о усклађености садржаја наставних предмета, литератури, начину реализације предавања, вежби и провере знања у складу са акредитацијом студијског програма, укупним обавезама студената у оквиру ЕСПБ система из уже научне области, односно предмета у оквиру студијског програма;
 • Предлагање нових ужих области, измена односно укидање постојећих у складу са статутом и законом;
 • Предлагање акредитације нових студијских програма или измене акредитованог студијског програма;
 • Вршење евалуације и анализа акредитованих студијских програма;
 • Унапређење наставног и научно-истраживачког рада у једној или више сродних ужих научних области;
 • Увођење студената у научно-истраживачки рад и усавршавање научног подмлатка;
 • Усавршавање научних и наставних метода и подстицање њихове примене у пракси;
 • Планирање и реализација научно-истраживачких пројеката, односно рад на научноистраживачким пројектима на основу уговора са заинтересованим органима и организацијама;
 • Објављивање резултата научно-истраживачког рада оствареног на катедри;
 • Давање мишљења Већу Факултета у вези са избором у звање наставника и сарадника;
 • Обављање и других послова утврђених Статутом Факултета или другим актима Факултета.