fbpx

Пословни менаџмент

Докторске студије

Сврха студијског програма докторских студија је развој науке у области менаџмента и бизниса и критичког мишљења и образовање висококомпетентних кадрова – доктора наука у области менаџмента и бизниса, оспособљених да самостално воде оригинална и научно релевантна истраживања у области пословног менаџмента, развијају нове технологије и поступке који доприносе општем развоју друштва, и критички процењују друга истраживања, који су компетентни за рад и деловање у високошколским установама, институтима, привредним организацијама, иновационим центрима, јавном сектору.

Компетенције стечене савладавањем студијског програма омогућавају студентима даљи професионални развој у науци, образовању, привреди и јавном сектору.

Научни назив који студент стиче након завршетка студијског програма је Доктор наука – менаџмент и бизнис (Др).

Циљ студијског програма је образовање научно-истраживачких кадрова и стручњака, компетентних за самосталан и високо квалитетан научно-истраживачки рад у области пословног менаџмента, водеће и најсложеније послове у високошколским установама, институтима, привредним организацијама, иновационим центрима, јавном сектору.

Исходи процеса учења су:
• врхунска теоријска и практична знања потребна за критичку анализу и оригинална истраживања у области пословног менаџмента и напредне и специјализоване вештине и технике за решавање кључних проблема у истраживању, а све са сврхом проширивања и редефинисања постојећег знања у области пословног  менаџмента;
• способности и ставови за самостално вредновање савремених резултата и достигнућа у циљу унапређења постојећих и стварања нових модела, концепата, идеја и теорија у пословном менаџменту;
• иновативност, научни и професионални интегритет и преданост развоју нових идеја и/или процеса у пословном менаџменту.

Начин извођења студија је путем активне наставе (предавања и студијски истраживачки рад), самосталног рада студента, израде докторске дисертације, итд. Настава је интерактивног карактера, кроз примену савремених истраживачких метода: студије случаја, симулације, дискусије са акцентом на изражавању и критичком мишљењу, израду семинара, пројектних задатака. Студијски истраживачки рад је у функцији непосредног оспособљавања за истраживање и писање научних радова.

Компетенције

Студијски програм докторских академских студија Пословни менаџмент омогућава студентима да након завршених студија поседују релевантна знања из области менаџмента и бизниса, академске и методолошке вештине, развијене способности и опште компетенције да:

 • самостално постављају и решавају практичне и теоријске проблеме у области менаџмента и бизниса, и остварују развојна и научна истраживања,
 • укључују се у остваривање међународних научних пројеката,
 • реализују развој нових процедура у складу са савременим правцима у развоју науке о управљању и разумеју, критички вреднују и користе најсавременија научно верификована знања у научној области менаџмент и бизнис,
 • критички мисле, делују креативно и аутономно,
 • уважавају начела етичког кодекса научне заједнице,
 • професионално комуницирају у презентовању резултата научних истраживања,
 • научно-истраживачке резултате саопштавају и аргументовано заступају на научним скуповима и објављују у научним публикацијама,
 • да пренесу стручна знања и идеје колегама, широкој академској заједници и друштву у целини,
 • да у академском и професионалном окружењу промовишу привредни, технолошки, друштвени и културни напредак,
 • да доприносе развоју нових знања у области менаџмента и бизниса и науци уопште.

Савладавањем студијског програма, студент стиче и одговарајуће предметно-специфичне компетенције:

 • темељно познавање и разумевање дисциплина: методологија научно-истраживачког рада, стратегија конкурентности, маркетинг менаџмент, управљање и развој људских потенцијала, стратегијски финансијски менаџмент, предузетничке стратегије и управљање иновацијама, теорије корпоративног управљања, стратегијско планирање информационих система;
 • способност решавања проблема у области пословног менаџмента, уз употребу научних метода и поступака;
 • повезивање основних знања из различитих области менаџмента и бизниса и њихова примена у раду;
 • способност праћења савремених достигнућа у области менаџмента и бизниса;
 • развој вештина и спретности у употреби знања у пословном менаџменту;
 • употреба савремених информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима из области пословног менаџмента.

Програм наставе

Предмети који су обухваћени студијским програмом су приказани у табели (по години студија и семестру) са припадајућим ЕСПБ (Европски систем преноса бодова) бодовима.

1. година
1. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
1 Методологија научно-истраживачког рада 15
2 Стратегија конкурентности 15
2. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
3 Предмет изборног блока 1: 15
3.1 Маркетинг менаџмент
3.2 Управљање и развој људских потенцијала
4 Предмет изборног блока 2: 15
4.1 Стратегијски финансијски менаџмент
4.2 Предузетничке стратегије и управљање иновацијама
2. година
3. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
5 Предмет изборног блока 3: 15
5.1 Теорије корпоративног управљања
5.2 Стратегијско планирање информационих система
6 Семинарски рад 15
4. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
7 Рад у релевантном научном часопису 15
8 Ауторско учешће у научном скупу 15
3. година
5. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
9 Докторска дисертација-теоријске основе 30
6. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
10 Докторска дисертација-студијско истраживачки рад 15
11 Докторска дисертација-израда и одбрана 15

Релевантна документација

Структура студијског програма

Сврха студијског програма

Циљеви студијског програма

Компетенције дипломираних студената

Курикулум

Књига предмета

Књига наставника

Листа ментора

Услови уписа на студијски програм су претходно остварених најмање 300 ЕСПБ на основним и мастер академским студијама.