fbpx

Менаџмент у здравству

Мастер академске студије

Сврха студијског програма Менаџмент у здравству мастер академских студија јесте да обезбеди квалитетно академско образовање у области менаџмента у здравству и оспособи студенте да буду спремни да адекватно примене усвојена знања, вештине и технике неопходне за повећање ефективности, ефикасности и унапређење квалитета, на персоналном плану, на нивоу здравствених институција и целокупног система здравствене заштите.

Студијски програм конципиран је тако да омогућава образовање савремених кадрова – менаџера овог профила по високим међународним стандардима и одражава промене у области савременог менаџмента у здравству, јавног здравља, медицинског права и етике, здравства и здравствених система, економике, организације и финансирања у здравству, развој предузетничког менаџмента у здравству у нашој земљи и окружењу.

Повезивање теорије и праксе се поред осталог, остварује и ангажовањем у наставном процесу истакнутих експерата из праксе (признатих здравствених радника из здравствених установа из земље и иностранства).

Овај студијски програм је у складу са Стратегијом јавног здравља Републике Србије, „Здравственом политиком Републике Србије“ као и са препорукама Светске здравствене организације посебно са становништва активности које обухватају између осталог: развој и обуку људских ресурса у јавном здрављу, јачању институционалних капацитета за планирање и менаџмент у јавном здрављу, истраживање у јавном здрављу, промоцију здравља, друштвено учешће у здрављу и др.

Дефинисани су следећи општи циљеви програма:
• усавршавање знања и стицање нових, за решавање конкретних проблема у здравству;
• постизање равнотеже између обима општеобразовних, методолошких и стручних предмета;
• уравнотежен однос између оптерећења кроз различите видове наставе и учења: предавања, вежби, семинарских радова, консултација и индивидуалног рада студента;
• подстицање систематског учешћа студената кроз тимски и индивидуални рад и презентацију резултата учења;
• оспособљавање студената да развијају нове моделе његове организације и управљања у здравству.

Специфични циљеви се огледају у томе да се студентима:
• представе надлежности, одговорности и делокруг рада здравствених институција;
• представе модели здравства и здравствених система;
• обезбеди и унапреди разумевање теорије и праксе међусобно повезаних области за одрживи развој здравственог сектора;
• развије целовито разумевање значаја и проблематике новог менаџмента, маркетинга, финансија, предузетничког менаџмента, јавног здравља, медицинског права и етике,
• представе модели и савремена решења организације и пружања услуга у здравству, уз коришћење достигнућа електронског пословања;
• укаже на праксу и теоријске моделе по којима је здравствени сектор организован у земљама са високим степеном ефикасности јавних институција, као и приватног сектора који учествује у пружању услуга;
• дају прилике да кроз практичан рад у установама овог сектора провере и примене стечена знања;
• да се у оквиру завршних радова реше неки конкретни проблеми у здравственим институцијама и другим институцијама везаним за овај сектор;
• оспособљавање студената за укључивање у научни, стручни и истраживачки рад и рад на пројектима, као и формирање научног и стручног подмлатка;
• развијање свести студената за потребом перманентног образовања и напредовања.

Компетенције

Опште компетенције које студент развија и усавршава завршавањем мастер академског студијског програма Менаџмент у здравству су:

 • способност да правилно анализирају дато стање, синтетизују прикупљене податке и адекватно решавају проблеме у области менаџмента у здравству;
 • да примене продубљено знање и вештине потребне за тимски рад при решавању сложених проблема пословања здравства;
 • критички вреднују и користе најсавременија научно верификована знања у области менаџмента у здравству;
 • ефикасно прате и усвајају новине и савремена достигнућа у области менаџмента у здравству;
 • уважавају начела етичког кодекса научне заједнице и добре етичке праксе;
 • на јасан и недвосмислен начин преносе своје закључе и знање стручној и широј јавности о проблематици из области менаџмента у здравству.

Предметно-специфичне компетенције које студент стиче завршавањем мастер академског студијског програма Менаџмент у здравству су:

 • способност опредељивања, структурирања и решавања управљачких проблема у здравственим институцијама, коришћењем примерених метода истраживања;
 • оспособљеност да практична знања из домена менаџмента примене у свом будућем раду у оквиру здравствене делатности;
 • оспособљеност за управљање здравственим институцијама;
 • оспособљеност да у пракси примене стечена знања о значају здраве животне средине, здравог стила живота и значају превенције у очувању здравља становништва;
 • оспособљеност за примену медицинског права у пракси, односно обављање сложених и захтевних послова у здравствено- медицинској делатности;
 • способност интердисциплинарног и мултидисциплинарног повезивања научних увида и знања из различитих области (менаџмент, здравство, предузетништво, економија, ИТ и др.) и њихове примерене имплементације.

Компетенције студената у смислу остваривања својих права на даље образовање и могућност запошљавања и остваривања права на рад су:

 • приступ даљем студирању – право на даље образовање и усавршавање;
 • упис на специјалистичке академске студије;
 • упис на докторске студије.

Програм наставе

Предмети који су обухваћени студијским програмом су приказани у табели (по години студија и семестру) са припадајућим ЕСПБ (Европски систем преноса бодова) бодовима.

1. година
1. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
1 Здравствена политика и системи осигурања 9
2 Економија и нови јавни менаџмент 9
3 Финансијски менаџмент 9
2. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
4 Предмет изборног блока 1: 9
4.1 Јавно здравље
4.2 Организациони дизајн
5 Предмет изборног блока 2: 9
5.1 Предузетнички менаџмент у здравству
5.2 Управљање људским ресурсима
6 Стручна пракса 3
7 Мастер рад 12