fbpx

Менаџмент у медијима

Студијски програм Менаџмент у медијима је усклађен са светским савременим токовима медијске струке, као и са савременим тенденцијама у оквиру комуникационих процеса, те је као такав упоредив са сличним образовним институцијама у свету и у Европи.

Сврха овог студијског програма је образовање студената за управљање и организацију медијских предузећа и система, планирање и реализацију пројеката у култури и медијима, усвајање знања из области масовних комуникација, креативне дигиталне медијске продукције, комуникације путем Интернета и друштвених мрежа и управљање медијским садржајима.

Академски назив који се стиче завршетком основног академског програма је дипломирани менаџер (менаџмент у медијима).

Студијски програм Менаџмент у медијима нуди студентима најновија научна, стручна и знања из области најбоље медијске праксе.

Знања се стичу из области менаџмента, културе и комуникација, медијских и информационих технологија, аудио-визуелне продукције, естетике и дизајна нових медија као и управљање медијским садржајима путем Интернета и друштвених мрежа. Настава је интерактивна, изводи се најсавременијим методама у медијским и рачунарским лабораторијама.

Сврха студијског програма је обезбеђивање компетенција потребних за следеће професије:
• менаџер у медијима;
• продуцент медијских догађаја;
• продуцент аудио-видео садржаја;
• организатор пројеката у медијима;
• веб девелопер;
• менаџер у издавачким предузећима;
• менаџер у продукцијским кућама;
• менаџер у информативним агенцијама.

Студијски програм ОАС Менаџмент у медијима има јасно дефинисане циљеве засноване на принципима Болоњске декларације и потребама развоја нашег друштва и у складу је са циљем Факултета да оствари висок квалитет процеса студија и квалитет свршених студената у складу са принципима познатих међународних високообразовних институција.

Основни циљ студијског програма ОАС Менаџмент у медијима је постизање компетенција и академских вештина, као и развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама за обављање професије дипломираних менаџера у медијима, компетентних за успешан професионални рад у области управљања у медијским организацијама, издавачким предузећима, информативним и маркетиншким агенцијама, продукцијским кућама и другим институцијама, као и продуцирања медијских догађаја, продуцирања аудио-визуелних садржаја, организовања пројеката у медијима, медијских процеса, итд. Конкретни циљеви реализације студијског програма су да се уз примену савремених метода наставе, као и кроз различите облике тимског и индивидуалног рада омогући: усвајање знања о основним функцијама медија у друштву, значаја и места културе у свакодневном животу грађана, стицање медијске писмености у функцији развоја медијске културе у друштву, стицање основних појмова о специфичностима припреме и производње медијског садржаја у штампаним медијима, електронским и новим медијима, развијање вештине коришћења штампаних, електронских и нових медија у менаџерском наступу и промоцији и др., односно да се на адекватан начин образују стручњаци са довољно знања у области менаџмента и медија, који ће то знање пренети на професионалан начин у организације у којима ће остварити своју радну активност.

Оправданост за наведену сврху студијског програма можемо наћи у развојним политикама Европске уније и тренду улагања у развој Креативних индустрија. Србија мора да буде део тих токова ради неопходног економског развоја и запошљавања младих генерација који одрастају на новим технологијама и имају реалне шансе да се укључе у те трендове.  Управо због тога интердисциплинарност треба да омогући креативан спој менаџмента и бизниса, информационих технологија, културолошких наука и комуникологије, драмске и аудиовизуелне уметности, као предуслов за укључивање у савремене економске токове.

То ће омогућити да будући менаџери у медијима, продуценти, буду успешни у своме послу како би се успешно укључили у токове у којима медијска индустрија заузима значајан удео у савременим креативним индустријама у свету. На студијском програму се континуирано спроводи мониторинг и евалуација квалитета, у циљу развоја и унапређења студијског програма. Евалуација студијског програма је двострука: од стране студената евалуира се рад наставника, сарадника и наставних програма. Од стране независних оцењивача евалуира се рад наставног кадра, квалитет наставних програма, начин оцењивања, квалитет уџбеника и помоћне литературе.

Усаглашен је са европским стандардима и у складу са захтевима: у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, начина оцењивања, начина студирања и стицања дипломе. На студијском програму остварује се јединство образовног, научноистраживачког, уметничког и стручног рада. Перманентно се осмишљавају, припремају и реализују научноистраживачке, стручне и друге врсте програма и различити пројекти.

Компетенције

Опште и предметно-специфичне компетенције које студент развија и усавршава завршавањем Менаџмента у медијима су:

 • способност припреме и уређивања медијских садржаја;
 • способност критичке процене и самосталне евалуације информација и њихових извора;
 • познавање радијских и телевизијских жанрова и продукција РТВ садржаја;
 • познавање филмских жанрова и технологије филмске продукције;
 • оспособљеност за снимање и обраду дигиталне фотографије у различитим жанровима;
 • оспособљеност за уснимавање и обраду звука за потребе различитих медија;
 • способност израде различитих видео садржаја и њихова припрема за крајњег корисника;
 • способност дизајнирања и постављања веб презентације, дизајнирање корисничког интерфејса, интерактивних платформи, веб и мобилних апликација, покретне графике, 2D и 3D анимације;
 • пројектовање и постављање система за управљање медијским садржајима;
 • познавање основа естетике масовних и нових медија;
 • планирање и вођење маркетинга путем друштвених мрежа;
 • способност активног укључивања у послове везане за креативне индустрије;
 • развој вештина дубинског и аналитичког приступа обраде информација;
 • овладавање софтверима за припрему за штампу.

Програм наставе

Предмети који су обухваћени студијским програмом су приказани у табели (по години студија и семестру) са припадајућим ЕСПБ (Европски систем преноса бодова) бодовима.

1. година
1. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
1 Информатика 8
2 Увод у медије 7
3 Основи менаџмента 8
4 Предмет изборног блока 1: 7
4.1 Психологија
4.2 Комуницирање
2. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
5 Дигитална фотографија 9
6 Новинарство 8
7 Вештине медијске праксе 1 4
8 Предмет изборног блока 2: 9
8.1 Социологија
8.2 Култура говора и комуникације
2. година
3. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
1 Теорија и технологија филма 8
2 Маркетинг менаџмент 8
3 Продукција звука 7
4 Енглески језик 1 8
4. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
5 Вештине медијске праксе 2 3
6 Радио и телевизија 9
7 Видео продукција 8
8 Предмет изборног блока 3: 9
8.1 ТВ новинарство
8.2 Аналитичко новинарство
3. година
5. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
1 Теорија и технологија штампе 8
2 Енглески језик 2 7
3 Предмет изборног блока 4: 8
3.1 Креативност
3.2 Системи за управљање медијским садржајима
4 Студије модерности 7
6. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
5 Вештине медијске праксе 3 4
6 Управљање пројектима 8
7 Организација предузећа 9
8 Предмет изборног блока 5: 9
8.1 Дизајн интерактивних медија
8.2 Пословна етика
4. година
7. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
1 Компјутерска графика 9
2 Односи с јавношћу 7
3 Мултимедија 8
8. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
5 Креативне индустрије 8
6 Друштвени аспекти интернета 7
7 Естетика медија 7
8 Истраживања садржана у завршном раду 2
9 Завршни рад – израда и одбрана 12

Услов за упис на студијски програм је завршена средња школа и положен испит склоности. На основним  академским студијама стиче се 240 ЕСПБ. На овај студијски програм је могуће прећи са сличних или сродних области студија уз одговарајућу анализу освојених ЕСПБ.