fbpx

Научно-истраживачки рад

Факултет за менаџмент у обављању своје делатности обједињује образовни и научноистраживачки рад као делове јединственог процеса високог образовања.

Научноистраживачки рад на Факултету за менаџмент има за циљ развој науке и стваралаштва, унапређивање образовне делатности, односно унапређење квалитета наставе, усавршавање научног подмладка, увођење студената у научноистраживачки рад, као и стварање материјалних услова за рад и развој Факултета.

Факултет за менаџмент обавља научноистраживачки рад у оквиру друштвено – хуманистичког образовно – научног поља за шта је од Министарства науке добио акредитацију 17. 12. 2013. (021-01-17/79).

Наставници и сарадници објављују резултате свог научноистраживачког рада у домаћим и међународним индексираним научним часописима, саопштавају их на међународним скуповима у земљи или иностранству као и у монографским научним публикацијама.

Неки од претходно реализованих пројеката

Факултет за менаџмент је реализовао петогодишњи научни пројекат који је суфинансирао Секретаријат за науку и технолошки развој Извршног већа АП Војводине под називом: „Иновациона култура као фактор у формирању и развоју иновационих система“. Резултат овог пројекта су на десетине објављених радова сваке истраживачке године, као и четири научне монографске студије.

Научно истраживачки пројекат „Истраживање система вредности код младих“ је реализовно сопственим средствима Факултета. Чланови пројектног тима су спровели низ емпиријских истраживања и резултате публиковали на неколико међународних научних конференција и у посебној монографској публикацији.

Наставници и сарадници Факултета за менаџмент су били чланови пројектног тима интердисциплинарног научног пројекта „Дигиталне медијске технологије и друштвенообразовне промене“ чији је носилац био Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, и који је финансирало Министарство просвете и науке Републике Србије.

Двогодишњи рад на овом пројекту резултовао је двема међународним монографијама „Знање, образовање, медији“.

Факултет је издавао онлајн научни часопис „Knowledge era“.

Факултет за менаџмент је више од 10 година организовао научну конференцију „На путу ка добу знања“ и редовно публиковање Зборника резимеа и/или радова са конференције.

У наставку можете преузетни неке од Зборника који су били публиковани током историје ове конференције.

Зборник радова – Доба знања 13

Зборник радова – Доба знања 9

Зборник радова – Доба знања 8

Пројекат „ВИСЕТ“, као двогодишњи пројекат, финансирала је „Европска комисија за подршку секторима за културу и медије“, кроз програм Европске Уније „Креативна Европа“.

Као један од партнера, Факултет за менаџмент је учествовао у реализацији овог престижног међународног пројекта.

Европска конференција посвећена мањинским и локалним медијима је био комуникациони пројекат, који је са једне стране допринео развоју и бољој интеграцији мањинских и локалних медија у јавностима са којима комуницирају, а са друге стране у реалном времену у процесу од пет година чинио целовити систем са ЕПК Нови Сад 2021. као једним од најамбициознијих постојећих пројеката Републике Србије који својом реализацијом доприноси мапирању Новог Сада и читавог региона као пожељног места за живот и рад.

Европска конференција посвећена мањинским и локалним медијима је био јединствени европски догађај који је на једном месту повезао мањинске и локалне медије са осталим секторима и допринео да мањински медији постану значајан чинилац квалитетнијег извештавања.