fbpx

Инжењерски менаџмент

Студијски програм Инжењерски менаџмент је конципиран тако да будућим менаџерима, кроз четворогодишње студије, обезбеђује базичан фонд знања из области инжењерског менаџмента који обухвата како моделе инжењерских приступа, тако и избор различитих стратегија подржаних јаком и поузданом информационом основом, везаном за област инжењерства.

Програм такође подразумева стицање компетенција у области планирања, организовања, вођења, надзора и управљања сегментима предузећа и предузећима у целини. Студенти развијају компетенције које ће попунити празнину у образовним профилима који недостају организацијама у свим подручјима делатности српске привреде и друштва. Програм је фокусиран на разумевање инжењерских активности, креирање и примену инжењерске стратегије, креирање инжењерских операција и процеса и разумевање широке одговорности инжењерског менаџмента.

Сврха инжењерског размишљања је откривање нових стратегија чија примена представља предуслов за менаџерски успех.

Кључно одређење програма односи се на мењање пословне свести и планирања у области инжењерског менаџмента тако да одговарају скици жељене будућности пре него стварању концепта будућности на основу пројектовања садашње ситуације. Основне академске студије Инжењерског  менаџмента обезбеђују знања и вештине потребне за укључивање у процес рада и наставак студирања у области менаџмента.

Сврха студијског програма је обезбеђивање компетенција потребних за следеће професије:
• пројектни менаџер;
• инжењер продаје;
• менаџер у области управљања производњом и развојем предузећа;
• менаџер у области управљања организацијама различитих делатности;
• менаџер у привредним и непривредним организацијама;
• менаџер у области људских ресурса.

Студијски програм Инжењерски менаџмент је усклађен са светским савременим трендовима инжењерског приступа менаџменту и као такав усаглашен је са програмима сличних усмерења на иностраним факултетима.  Студијски програм нуди студентима најновија научна, стручна и знања из области инжењерске и менаџерске праксе. Компатибилан је са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, начина оцењивања, начина студирања и стицања дипломе. На студијском програму остварује се јединство образовног, научноистраживачког, креативног и стручног рада. Настава се изводи путем предавања, вежби и реализацијом стручне праксе. Академски назив који се стиче завршетком основног академског програма је – дипломирани инжењер менаџмента.

Компетенције

Опште компетенције које студент развија и усавршава завршавањем Инжењерског менаџмента су:

 • компетентност при решавају реалних проблема из праксе;
 • анализа, синтеза и предвиђање решења и последица процеса управљања деловима, односно пословним системом у целини;
 • развој критичког мишљења и приступа у процесу управљања пословним системима и пословном одлучивању;
 • примена знања, вештина и стваралачких способности у инжењерско – менаџерској пракси;
 • развој комуникационих способности и спретности у функцији успешне сарадње са субјектима у пословном систему, као и сарадња са ужим социјалним и међународним окружењем;
 • поштовање принципа кодекса професионалне етике, која се огледа у одговорности према послодавцима, сарадницима, пословним партнерима и јавности.

Предметно-специфичне компетенције које студент стиче завршавањем студијског програма Инжењерски менаџмент су:

 • знања из области организације пословања, инжењерске економике, рачуноводства за менаџере и статистике за инжењере;
 • темељно познавање и разумевање фаза процеса менаџмента (планирање, организовање, вођење и контролисање) и елемената субјективне подршке менаџменту (мотивисање, комуницирање, одлучивање);
 • уважавање значаја стратегијског управљања људским ресурсима и њихове кључне улоге за успешност организација и савремену праксу у овој области;
 • оспособљеност за примену концепта управљања у реализацији разноврсних пројеката са фокусом ка постизању значајних временских и финансијских уштеда;
 • компетенције потребне за сагледавање операција менаџмента у процесу производње и стварања услуга;
 • знања потребна за разумевање организационе структуре и технолошких процеса у њој, као и знања неопходна за самостално конципирање адекватних мера за иновирање у променљивом окружењу.

Програм наставе

Предмети који су обухваћени студијским програмом су приказани у табели (по години студија и семестру) са припадајућим ЕСПБ (Европски систем преноса бодова) бодовима.

1. година
1. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
1 Информатика 9
2 Квантитативне методе 8
3 Основи менаџмента 8
4 Предмет изборног блока 1: 7
4.1 Психологија
4.2 Комуницирање
2. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
5 Инжењерска економија 8
6 Енглески језик 1 7
7 Вештине менаџерске праксе 1 5
8 Предмет изборног блока 2: 8
8.1 Социологија
8.2 Пословна етика
2. година
3. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
1 Основи инжењерства 8
2 Маркетинг менаџмент 8
3 Енглески језик 2 7
4 Пословно право 8
4. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
5 Организација предузећа 8
6 Управљање људским ресурсима 8
7 Вештине менаџерске праксе 2 5
8 Предмет изборног блока 3: 8
8.1 Привредни систем
8.2 Основе финансија
3. година
5. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
1 Пословно комуницирање 8
2 Управљање производњом 8
3 Енглески језик 3 8
4 Предмет изборног блока 4: 9
4.1 Креативност
4.2 Електронско пословање
6. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
5 Вештине менаџерске праксе 3 5
6 Управљање променама 8
7 Пословна логистика 8
8 Предмет изборног блока 5: 8
8.1 Управљачки информациони системи
8.2 Заштита животне средине и одрживи развој
4. година
7. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
1 Стратегијски менаџмент 9
2 Иновације и предузетништво 7
3 Управљање квалитетом 10
8. семестар
Б. Предмет ЕСПБ
4 Менаџмент малих и средњих предузећа 9
5 Менаџерско одлучивање 7
6 Управљање развојем 9
7 Завршни рад 9

Услов за упис на студијски програм је завршена средња школа и положен испит склоности. На основним  академским студијама стиче се 240 ЕСПБ. На овај студијски програм је могуће прећи са сличних или сродних области студија уз одговарајућу анализу освојених ЕСПБ.